• 015-2140317 šŸ—ŗļø Bieslandsepad 10, Delft

Accomodatiecommissie

Wie zijn wij en wat doen we?

De doelstelling van de accommodatiecommissie is het zorgdragen voor een gezellige, gastvrije, schone en nette accommodatie van onze vereniging. Er zijn veel verschillende werkgroepen die vallen onder deze commissie, die elk op hun manier bijdragen aan de algemene doelstelling.

Deze werkgroepen zijn:

Bar: Door het zorgen van bevoorrading van de bar en de bemensing ervan door leden van de vereniging en ouders, levert de barcommissie een belangrijke bijdrage aan de gezellige sfeer in ons clubhuis en aan de financiƫn van de vereniging. Aanspreekpunt van de barcommissie is Wiebe Bode.

Onderhoud: De werkgroep onderhoud draagt zorg voor het meerjarig onderhoud volgens een onderhoudsplan, en ook voor reparaties en correctief onderhoud. Kleine klussen en aanpassingen worden gedaan door een enthousiaste groep klussers. Er is nog geen trekker van deze werkgroep. Interesse? Mail dan naar accommodatiebeheer@ckvdes.nl.

Schoonmaak: De schoonmaakcoƶrdinator zorgt ervoor dat de kantine regelmatig wordt schoongemaakt en stelt een rooster op waarmee ouders en leden worden ingezet. Ook beheert zij de voorraad in de schoonmaakkast. Neeltje van der Ende is aanspreekpunt.

Verhuur: Deze werkgroep regelt de verhuur van de kantine. De werkgroep zorgt voor contacten met huurders, sleuteloverdracht en eindcontrole en regelt ook barbezetting voor onze zondagse huurder De Koplopers. Door de verhuur worden belangrijke inkomsten gegenereerd voor onze vereniging. Aanspreekpunt voor de verhuur is Wiebe Bode.

Materiaalbeheer: Deze werkgroep zorgt voor goed korfbalmateriaal en beheer de opslagvoorzieningen daarvoor. Ook zorgt zijn voor vervoer van materiaal van het veld naar de zaal en andersom. Thijs Papenhuijzen is aanspreekpunt hiervoor.

Ella Knoeff is voorzitter van de commissie accommodatiebeheer en aanspreekpunt voor algemeen vragen rond het accommodatiebeheer.

Accommodatiebeheer is niet iets wat alleen de accommodatiecommissie doet, maar dat doen we met zijn allen! Door bardienst te draaien, af en toe schoonmaken, maar ook door de kantine en het korfbalmateriaal schoon en netjes te houden.

Wij denken graag mee om het gebruik van de kantine zo aangenaam mogelijk te maken. Heb je daar ideeƫn over, of andere opmerkingen ons clubhuis? Spreek dan ƩƩn van ons aan of stuur een mailtje naar accommodatiebeheer@ckvdes.nl.